Fellesfag

I gjennomsnitt er 1,5 dagar i veka sett av til fellesfag. Fellesfaga skaper samhald og felles forståing. Her kan vi ta opp erfaringar, utfordringar og løysingar.

Morgonsamling

Gjennom Ord for dagen presenterer vi interessante tema / noko vi synest har verdi, både elevar og lærarar. Vi tar ein kort morgonstrekk, syng ein song og gjev kvarandre viktige meldingar.

Miniseminar

Gjesteforelesarar og personalet tar opp ulike tema og diskusjonar, kultur, musikk, film, teatersport og mykje meir. Vi løftar blikket ut av folkehøgskulen og diskuterer aktuelle tema.

Gangteam

Alle skal ha eit godt år på skulen. I gangteam diskuterer vi livet på internatet, korleis fungerer vi som eit felleskap. Kvar internatgang har sin eigen leiar og representant i elevrådet, og ein eigen ganglærar. Saker som skal vidare til elevrådet, vert òg tekne opp her.

Hustime / rektor sin time / allmøte

Her presenterer og diskuterer vi ulike tema knytt til skulekvardagen. Rektor tek opp tema han/ho har på hjartet og som har med skulen og samfunnet å gjere.

Laurdager

Dei fleste laurdagar er det obligatorisk opplegg. Nokre gonger legg lærarane eller eksterne personar opp til seminar med ulike tema. Andre laurdager jobbar vi med elevkveldar og underhaldning. Alle linjene har også sin linjelaurdag der dei "underviser" resten av elevane saman med sin lærar.